• Kepsneliai
  • Ruslanas
  • Kepsneliai2

Nauji v?jai vi?tienos produkt? pasaulyje

Spart?jant gyvenimo tempui laiko gaminti maist? savo virtuv?je turime vis ma?iau, ta?iau, nepaisant to, skriausti skonio receptori? valgant bet k? tikrai nesinori. Po ilgos darbo dienos sugr??? ? namus vakar? svajojame praleisti ne prie puod? ir keptuvi?, o bendraudami su ?eima. Naujasis Vilniaus pauk?tyno produktas ? ?aldyti ?Dos Pollos? vi?tienos fil? kepsneliai ? skirtas tiems, kurie vertina auk?tos kokyb?s, greitai paruo?iamus, geromis skonin?mis savyb?mis i?siskirian?ius gaminius. Valgyti jau paruo?tus pauk?tienos fil? kepsnelius tereikia pa?ildyti keptuv?je, gruzdintuv?je arba orkait?je ir... leisti fantazijai ??lti, kuriant lengvus ir gard?ius pavasarinius patiekalus. ?aldymo kameroje saugiai gulintys kepsneliai ? puikus pasirinkimas u?klupus netik?tiems sve?iams.

Unkalios cecho galimyb?s

Ple?iant ?KG Group? pauk?tininkyst?s gamybinius paj?gumus, pra?jusiais metais duris atv?r? naujas m?sos kepsni? ir pusgamini? cechas. Modernus, Baltijos ?alyse atitikmen? neturintis, europiniame kontekste itin auk?tai vertinamas gamybos cechas pastatytas pagal pa?ias naujausias maisto pramon?s technologijas, tod?l pasi?ymi i?skirtiniais pa?angi? ?rengini? paj?gumais, galimo asortimento gausa. ?ia pagal specialias recept?ras yra gaminami ?Dos Pollos? gaminiai bei marinuoti pusgaminiai. Aplinkai palankaus, A klas?s energinio naudingumo sertifikat? turin?io industrinio cecho veikl? nuo pradin?s iki galutin?s stadijos pad?jo suprojektuoti didel? patirt? ?ioje srityje turintis pranc?z? konsultantas kuris yra prisid?j?s prie identi?ko tipo fabrik? ?steigimo ne tik Europoje, bet ir Azijoje bei Afrikoje.

Greitojo maisto augimo tendencijos

Visame pasaulyje pastebimos greitai paruo?iamo maisto vartojimo augimo tendencijos neaplenkia ir m?s? ?alies. Tyrimai rodo, kad lietuviai vis ma?iau laiko skiria valgio ruo?ai namuose. Laik?, kur? praleisdavo virtuv?je ruo?dami patiekalus, dabar link? skirti bendravimui su artimaisiais. Tad lengvai ir greitai pagaminami, ta?iau auk?ta kokybe i?siskiriantys patiekalai tampa populiariu, dominuojan?iu gyventoj? pasirinkimu. Stebint ?ias pasaulines tendencijas ir buvo nuspr?sta statyti greitai paruo?iam? produkt? gamybos cech?, kurio asortiment? gal?tume pasi?lyti Lietuvos bei u?sienio vartotojams. Ypa? didelio pasisekimo tarp greito ir skanaus maisto valgytoj? sulaukia vi?tienos kepsneliai ? tra?kieji vi?tienos fil? kepsneliai, liaudyje geriau ?inomi kaip ?Chicken Nuggets?. ?is produktas praeitame am?iuje prad?tas gaminti JAV, spar?iai i?populiar?jo visame pasaulyje. ?domus faktas ? i? angl? kalbos i?versto ?od?io ?nugget? reik?m? yra ?aukso grynuolis?. Da?nai visuomen?je girdimus stereotipus, sklandan?ius mitus, es? greitasis maistas yra prastas ir ne itin sveikas, paneigia ?Dos Pollos? produkt? kokyb? bei puikios skonin?s savyb?s.

Kaip gimsta produktai?

Auk??iausi? produkt? kokyb? u?tikrina nepertraukiamas gamybos procesas ? ?vie?ia m?sa atkeliauja tiesiai i? toje pa?ioje patalpoje esan?io sand?lio, ?ia pat ji yra apdorojama, paruo?iama gamybai, gaminama ir u??aldoma. ?i? produkt? gamybai naudojami rinktiniai ingredientai bei labiausiai vertinama vi??iuko dalis ? fil?. Naujojo gamybos cecho technologijos leid?ia produkt? u??aldyti itin greitai, labai ?emoje temperat?roje ? ?is konservavimo procesas padeda i?saugoti daugiausia maisto med?iag?, auk??iausi? gaminio kokyb? ir prailgina galiojimo laik?. ?Dos Pollos? produktai skirti tiems, kurie vertina auk?tos kokyb?s, greitai paruo?iamus, skanius gaminius. vavimo procesas padeda i?saugoti daugiausia maisto med?iag?, auk??iausi? gaminio kokyb? ir prailgina galiojimo laik?.

Vertinantiems greit?, bet kokybi?k? maist?

Vi?tienos fil? kepsneliai, padengti tra?kia d?i?v?s?li? plutele arba puria tempuros te?la, barbekiu bei Tex-Mex skoni? vi?tienos sparneliai, vi?tienos fil? kepsniai su s?riu ir kumpiu cordon bleu... ? ?Dos Pollos? ?aldyt? gamini? pasi?la nustebins kiekvieno, greitai paruo?iam?, bet kartu ir kokybi?k? maist? vertinan?io valgytojo skon?. Naujojo gamybos cecho asortimentas skirstomas ? 3 produkt? grupes: suformuoti ir d?i?v?s?liais padengti vi?tienos gaminiai (kepsneliai, m?sainiai, ?niceliai, pir?teliai, fil? juostel?s); keptos arba gruzdintos vi?tienos dalys (sparneliai, blauzdel?s, fil?); kepta arba garuose virta vi?tienos fil? ir ?launeli? m?sos ruo?iniai (m?sos gabal?liai patogiai supjaustyti kubeliais, juostel?mis, taip pat galima rinktis ir pl??yt? vi?tien?) salotoms ar kitiems patiekalams gaminti. ?Dos Pollos? gaminiai parduodami ne tik Lietuvoje ? didel? dalis j? i?keliauja ir ? tarptautin? rink?.

Keletas k?rybing? id?j? vasaros stalui

Sumanius pietums ar vakarienei i?sikepti vi?tienos kepsneli?, verta pasinaudoti talentingo virtuv?s meistro Ruslano Bolgovo pasi?lymais. Greitai paruo?iam?, patogiomis porcijomis jau supjaustyt? gamin? kulinaras si?lo skanauti kartu su bulvi? piur? kubeliais, ?vie?iomis virtomis ar grilyje keptomis dar?ov?mis, lengvais kruop? garnyrais, o ?alia patiekti ?vairiausi? kar?t? ir ?alt? pada??. ?Stebuklingai gaivus dilg?li? arba r?g?tyni? lapeli? pestas, o gal pikanti?ka pomidor?, citrin? sul?i?, balzaminio acto ir ?vie?i? kalendr? lapeli? variacija? Virt? putpeli? kiau?ini?, tarkuoto s?rio, duonos skrebu?i? ir an?iuvi? kompozicija... Arba vaisi? ir dar?ovi? ?aismas, mai?ant avokadus su mangais ir raudonosiomis paprikomis! Pada?? ingredientus galite trinti iki vientisos mas?s, kapoti arba pjaustyti. ? juos ?berkite skrudint? moli?g?, sezam? s?kl?, papuo?kite ?alumynais, pavyzd?iui, por? daigais, dar?iniais builiais, svog?n? lai?kais?, ? rekomendacijas viena po kitos su u?sidegimu beria kulinaras. Jei norite kepsneliams suteikti egzoti?ko skonio, dar kar?tus vi?tienos gabal?lius apibarstykite r?kytos bei aitriosios paprikos milteliais, paskaninkite tarkuota ?vie?ios citrinos, apelsino ?ievele. O pabaigai pasi?lysime prie tra?ki?j? vi?tienos gabal?li? patiekti ?simenan?io, ry?kaus skonio pada??, ruo?iam? i? orkait?je kept? obuoli? mink?timo, plaktuvu sutrinto su ?alto sviesto gabal?liais ir kario milteliais. Apgaulingai paprastas da?inys ? naujausias R. Bolgovo kulinarinis atradimas, jau susilauk?s gausyb?s vi?tienos patiekal? m?g?j? kompliment? ir aplodisment?.